Muntendammerdiep - Zuidbroek


Wat is er gebeurd?

Zowel in het Muntendammerdiep, als in het Kielsterdiep is een voorziening voor een afsluiting aangebracht.
Omdat kadeophoging niet overal mogelijk was, is gekozen voor een zogenaamde beheerste boezem voor beide diepen. Een boezem is een gebied waar water tijdelijk wordt vastgehouden en kan bestaan uit meren, kanalen of grotere sloten. Bij hoog water wordt de boezem in Zuidbroek en Hoogezand met een schot afgesloten. Met behulp van pompen wordt het overtollige water uit het gebied naar het Winschoterdiep gepompt. Hiermee wordt voorkomen dat het waterpeil in beide diepen voor problemen zorgt. De afsluitconstructie in het Kielsterdiep is geplaatst bij het bedrijventerrein Armstrong aan de Abramskade. De afsluiting bij het Muntendammerdiep zit in de dam bij de Vlaslaan.

Dit type afsluiting is uniek in Nederland; nog niet eerder is wateroverlast op een dergelijke manier bestreden. Als alle kaden waren verhoogd of verstevigd, dan had dit project 15 miljoen euro gekost, in plaats van de 1 miljoen die het nu heeft gekost.

Deze werkzaamheden zijn mede gefinancierd door een eenmalige subsidie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de “tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding wateroverlast”, waarvan dit project één van de eerste in Nederland is, dat is afgerond.

Op dinsdag 25 oktober 2005 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Schultz van Haegen, een bezoek gebracht aan Zuidbroek om de afsluitvoorziening in het Muntendammerdiep feestelijk in gebruik te nemen. Bij dit bezoek waren ook de burgemeesters van Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde aanwezig.

De ingebruikname werd voorafgegaan door een handeling die liet zien “hoe het vroeger ging”, uitgevoerd door oudere omwonenden (65+) en schoolkinderen uit de omgeving. Hierbij werden emmers water doorgegeven om het water over te hevelen van het Muntendammerdiep naar het Winschoterdiep.

Ondanks het dreigende weer, was de handeling een succes; er kwamen veel mensen uit de omgeving kijken en er werd in het NOS journaal aandacht aan geschonken.

Waarom hier noodzakelijk?
Tijdens de wateroverlastsituatie van 1998 is duidelijk geworden dat het boezemwatersysteem niet veilig genoeg meer was en dat veel kaden in het gebied van het waterschap te laag zijn. Kadeverhoging is één van de maatregelen om het achterliggende gebied veilig te stellen. Het bestuur van het waterschap heeft daarom in 2004 besloten ruim 200 van de circa 700 km boezemkaden op veiliger hoogte te gaan brengen. Hiertoe is het Masterplan Kaden opgesteld. De kaden langs de boezemkanalen van het Kielsterdiep en het Muntendammerdiep vormen een deel van dit Masterplan.

Informatie over het Masterplan Kaden:
Hoofd Projectbureau Kaden: Jan Bakker, telefoon (0598) 693845
Per mail: kaden@hunzeenaas.nl