Locaties

Projecten: Kadeverhoging - Kadeverhoging


Wateroverlast
Naar aanleiding van de extreme wateroverlast in 1998 besloot het waterschap Hunze en Aa’s maatregelen te treffen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Toen werd duidelijk dat het boezemwatersysteem niet veilig genoeg meer was en dat veel kaden in het gebied van het waterschap te laag zijn. In dit kader heeft het waterschap een Masterplan Kaden opgesteld. In dit plan is aangegeven op welke plaatsen precies maatregelen nodig zijn om de veiligheid te garanderen.

De wateroverlast zal in de toekomst alleen maar zal toenemen. Oorzaken hiervoor zijn onder meer klimaatverandering, wat leidt tot zeespiegelstijging en een toename van de hoeveelheid neerslag. Daarnaast zorgen gas- en zoutwinning in het beheersgebied van waterschap Hunze en Aa’s voor bodemdaling.

Waterschap Hunze en Aa’s gaat ruim 200 van de circa 700 kilometer kaden op veiliger hoogte brengen in zijn beheersgebied in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe.
Kadeverhoging is een voorwaarde om te komen tot een veiligheidsnorm waarbij wateroverlast minder dan eens in de honderd jaar kan optreden.

Over welke kaden gaat het?
Al in 2004 wordt begonnen met verbetering van de grootste knelpunten. In 2008 moeten met name de knelpunten in de stedelijke gebieden zijn opgelost, in 2015 moeten alle kaden berekend zijn op hoog water. De kaden die verbeterd worden liggen allemaal langs de boezem d.w.z. het stelsel van de afvoerkanalen naar zee, dit noemt men secundaire kaden.

De kaden die aangepakt worden bevinden zich in:

Eemskanaal-Dollardboezem:
De Eemskanaal-Dollardboezem is de belangrijkste boezem van het waterschap. Hier wordt 80 % van het water in het beheersgebied afgevoerd. In dit gebied gaat het om ca. 530 km boezemkaden, waarvan 172 km wordt verbeterd. In Drenthe is dit het Noord-Willemskanaal vanaf de sluis bij De Punt richting Groningen en het Zuidlaardermeer. In Groningen zijn dit A.G.Wildervanckkanaal, Winschoterdiep, Westerwoldse Aa, Eemskanaal. Het water wordt bij eb onder vrij verval geloosd bij de sluizen van Nieuwe Statenzijl en bij de sluizen van Delfzijl.
De grootste knelpunten liggen langs het Winschoterdiep in Hoogezand-Sappemeer en langs het Oude Winschoterdiep, in Menterwolde (Zuidbroek) en de Scandinavische havens in de stad Groningen.

Duurswoldboezem
Langs de Duurswoldboezem liggen ca.100 km kaden waarvan 33 km verbeterd wordt (veelal in natuurgebieden). Het gaat hier voornamelijk om verbetering van grondkaden, ook in veengebieden. Hieronder vallen het Slochterdiep, het Afwateringskanaal van Duurswold en het Schildmeer. Vooral de kaden langs het Schildmeer zijn te laag. Het gebied wordt bemalen door gemaal Duurswold in Delfzijl.

Oldambtboezem
Langs de Oldambtboezem liggen ca. 85 km kaden waarvan het waterschap 18 km zal verbeteren. Ook hier gaat het vooral om verbetering van grondkaden. Hieronder vallen het Hondhalstermeer en het Termunterzijldiep. Gemaal Rozema in Termunterzijl bemaalt dit gebied. Bij extreem hoogwater bemaalt gemaal Rozema ook het water in het Eemskanaal-Dollardboezem er extra bij.

Oplossingen ter verbetering kaden
Kaden en kunstwerken worden zo ontworpen dat ze zoveel mogelijk in de omgeving passen. In het Masterplan is voor drie principe oplossingen gekozen:

- grondkaden ( in landelijk en stedelijk gebied met een zachte ondergrond)
- harde kaden ( in stedelijk gebied) en
- het afsluiten van kanalen in hoogwatersituaties.

In de meeste gevallen zullen de kaden worden opgehoogd. Soms wordt een andere maatregel voorgesteld, zoals het afsluiten van de boezemarm. In die situatie wordt het achterliggende deel van het kanaal bij het bereiken van een bepaald boezempeil afgesloten van de boezem. Opvang van het water moet dan wel elders gecompenseerd worden. Deze zogeheten ´beheerste boezem´ wordt voorgesteld in situaties waar het verhogen van de kade vanuit stede-bouwkundig en maatschappelijk oogpunt niet mogelijk is..

Kosten
Het ophogen van de kaden is een kostbaar project; totaal € 88,8 miljoen. Dit betekent dat de tarieven van het waterschap vanaf 2005 zullen stijgen met 1,8 tot 2% per jaar. Dat is ongeveer € 0,70 per jaar voor kwantiteitsbeheer.
Het waterschap probeert die kosten te drukken door zoveel mogelijk projecten te combineren met werken van derden. Ook zullen zoveel mogelijk materialen en grondstoffen uit andere projecten worden hergebruikt.

Voorlichting
U kunt een folder over de kadeverhoging opvragen bij het waterschap. Hierin treft u o.a. een uitgebreide lijst aan van alle kadeverhogingsprojecten.
Het waterschap organiseert voorlichtingsavonden per gebied of project waarin de kadeverbeteringen plaatsvinden. Uiteraard zullen we overleggen met gemeente, provincies, nutsbedrijven en natuurorganisaties. U wordt tijdig geïnformeerd.
Het kadeverhogingsplan wordt zowel landelijk als provinciaal gesteund en is één van de maatregelen die vallen onder de landelijke campagne ’Nederland leeft met water’. De basisgedachte is extreme wateroverlast, zoals in 1998, te voorkomen (plaatje dijk doorsteken)

Meer informatie:
Waterschap Hunze en Aa’s, projectbureau Kaden, Postbus 195, 9640 AD Veendam
Telefoon (0598) 693800
e-mail: kaden@hunzeenaas.nl, website: www.hunzeenaas.nl, onderdeel projecten onder het hoofdstuk water, of kijk op de waterkaart.