Locaties

RWZI's - Rioolwaterzuiveringsinstallaties


Toelichting bij het onderdeel Kwaliteit waterzuivering

Wat is een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi)?

Voor het zuiveren van het rioolwater in ons gebied gebruikt waterschap Hunze en Aa’s 19 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het rioolwater van de circa 420.000 inwoners uit ons gebied wordt vanuit de gemeentelijke rioolstelsels door meer dan 100 rioolgemalen door 350 km rioolwatertransportleidingen getransporteerd naar de rwzi’s.
In de rwzi’s wordt, nadat grofvuil en zand is verwijderd, het water gezuiverd door biologische processen. Bij het zuiveringsproces komt slib vrij. Op de drie grootste zuiveringen, in Assen, Veendam en Scheemda wordt het slib uit het riool vergist tot biogas en wordt elektriciteit opgewekt voor eigen gebruik.
Het gezuiverde water moet voldoen aan landelijke normen voor onder andere stikstof en fosfaat. Omdat de normen voor het gezuiverde water de laatste jaren zijn aangescherpt, moeten verschillende zuiveringsinstallaties worden aangepast om aan deze normen te voldoen. Dit vergt de komende jaren een investering van miljoenen euro’s.
Tevens vinden er aanpassingen plaats vanwege gebiedsuitbreidingen of veranderingen, zoals nieuwbouwwijken, aanpassingen van wegen en dergelijke. Door middel van gebiedsstudies worden optimalisaties voor het riool, het transport en de zuivering van rioolwater zoveel mogelijk samen met de betrokken gemeenten uitgevoerd.
De rwzi’s staan onder toezicht van de Rijksoverheid.

Welke gegevens kunt u op de tabbladen vinden?

Het vuile water dat de zuiveringsinstallatie binnenkomt, dit noemen we influent. De zuiveringsinstallatie zuivert het vuile water, het gezuiverde water heet effluent. Het rendement van een zuiveringsinstallatie geeft de effectiviteit van de zuivering weer. Dit wordt gemeten door het nemen van monsters die door het laboratorium worden geanalyseerd. Afhankelijk van de grootte van de zuiveringsinstallatie wordt 1 tot 4 keer per maand een monster genomen. De analyseresulaten kunt u onder de tab Technische informatie vinden.


Algemeen

Op het tabblad ’Algemeen’ wordt een foto getoond van de zuiveringsinstallatie, daarnaast wordt in het kort een omschrijving gegeven van deze specifieke rwzi.

Technische informatie

Zuiveringsrendement
‘Zuiverings rendement’ is het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van de laatste meting. Er worden vier soorten rendementen getoond:
- Kwaliteit ongezuiverd water (influent)
- Kwaliteit gezuiverd water (effluent)
- Chemisch Zuurstof Verbruik
- Biologisch Zuurstof Verbruik (na 5 dagen)
- Totaal Fosfaat gehalte
- Totaal stikstof gehalte

Hierbij worden de resultaten voor zuivering (influent) en de resultaten na zuivering effluent getoond. De Landelijke (WVO) norm voor het gezuiverde water (effluent) wordt tevens weergegeven, waarbij met behulp van kleurindicaties aan wordt gegeven of een bepaalde component wel of niet aan de norm voldoet.

Bij ‘Kwaliteit ongezuiverd water’ worden alle geanalyseerde stoffen van het binnengekomen vuile water getoond.

- Chemisch Zuurstof Verbruik
- Biologisch Zuurstof Verbruik (na 5 dagen)
- Kjeldal stikstof gehalte
- Totaal Fosfaat gehalte
- Zwevende stoffen

Bij ‘RWZI historie effluent’ worden alle geanalyseerde stoffen van het gezuiverde water getoond.

- Chemisch Zuurstof Verbruik
- Biologisch Zuurstof Verbruik (na 5 dagen)
- Nitraat
- Totaal Stikstof gehalte
- Totaal Fosfaat gehalte (tot’P)
- Zwevende stoffen
   

Wat betekenen de gebruikte termen?

De termen zijn weergegeven in alfabetische volgorde.

Biologisch Zuurstof Verbruik.
De hoeveelheid zuurstof die bacteriën verbruiken om koolstof- verbindingen om te zetten in koolstofdioxide en water. Deze bepaling wordt vaak uitgevoerd op het laboratorium.  (zie BZV 5)

Biologisch Zuurstof Verbruik (na 5 dagen).
Biologisch Zuurstof Verbruik gemeten over een periode van 5 dagen. Deze bepaling wordt vaak uitgevoerd op het laboratorium. Een bepaalde hoeveelheid afvalwater wordt samengevoegd met water dat verzadigd is met zuurstof en een hoeveelheid bacterie materiaal. Het zuurstofgehalte wordt gemeten. Daarna wordt dit 5 dagen weg gezet in een ruimte van 20° C. Vervolgens wordt het zuurstofgehalte weer gemeten. De afname van het zuurstofgehalte is een maat voor de hoeveelheid biologisch afbraak materiaal dat aanwezig is in het afvalwater.

Chemisch Zuurstof Verbruik
De hoeveelheid zuurstof die chemisch verbruikt wordt om koolstof-verbindingen om te zetten in koolstofdioxide en water. Deze bepaling wordt vaak uitgevoerd op het laboratorium. Het afvalwater wordt gekookt met o.a zwavelzuur en een kaliumdichromaatoplossing (chemisch zuurstof). De hoeveelheid chemisch zuurstof dat is verbruikt is een maat voor de vervuiling.

Effluent
Het gezuiverde afvalwater dat de rwzi weer verlaat.

Influent
Het ruwe aangevoerde afvalwater op een rwzi dat gezuiverd moet worden.

Kjeldal stikstofgehalte.
Dit is de som van organisch gebonden stikstof (bijv. stikstof dat in eiwitmoleculen zit opgesloten) en stikstof in de vorm van ammonium.

Landelijke (WVO) norm
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater. Deze wet (1970) is gericht op het terugdringen van de lozing van zuurstofbindende (fosfaat en stikstof) stoffen. Sanering aan de bron, aanleg van riolering en de bouw van rwzi’s zijn directe gevolgen van deze wet.

Nitraat
Een verbinding die wordt gevormd indien er stikstof (N) en voldoende zuurstof (O2) aanwezig is. Te veel nitraat in het water kan algenbloei veroorzaken. Het gevolg van veel algenbloei is zuurstofarm water. Dit kan weer leiden tot vissterfte.

Totaal stikstofgehalte
Stikstofverbindingen (ammonium/nitraat/organisch gebonden stikstof) komen van nature in oppervlaktewater voor. Indien de gehaltes te hoog worden, ontstaat overbemesting. Het gevolg kan overmatige algengroei zijn. Het gevolg van veel algenbloei is zuurstofarm water. Dit kan leiden tot vissterfte.

Totaal Fosfaat gehalte.
Fosfaatverbindingen komen van nature in oppervlaktewater voor. Indien de gehaltes te hoog worden, ontstaat overbemesting. Het gevolg kan overmatige algengroei zijn. Het gevolg van veel algenbloei is zuurstofarm water. Dit kan leiden tot vissterfte.

Zuiveringsrendement
In geval van zuiveringsrendement bijvoorbeeld de hoeveelheid fosfaat of stikstof dat uit het afvalwater is gehaald. Het verschil tussen binnenkomende hoeveelheid en uitgaande hoeveelheid bijvoorbeeld stikstof of fosfaat uitgedrukt in procenten ten opzichte van de binnenkomende hoeveelheid. Het geeft de effectiviteit weer van verwijdering.

Zwevende stoffen
Niet oplosbaar zwevend materiaal. Materiaal dat na filtratie over een filter met een poriegrootte 0,45 micrometer achterblijft op het filter.
   

Waar moet ik zijn voor meer vragen?

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met het waterschap Hunze en Aa’s, telefoonnummer (0598) 693 800. Daarnaast kunt u ons bereiken op waterschap@hunzeenaas.nl.